Proces sądowy może być długi i żmudny, dlatego też warto przygotować się do niego odpowiednio. Warto przede wszystkim zgromadzić wszelkie dowody, które mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Należy także uważnie przeczytać wszelkie pisma, które przyjdą od strony przeciwnej.

Sąd może przyznać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jeżeli uzna, że strona przeciwna dopuściła się błędu lub naruszyła prawo. Warto pamiętać, że sąd może także obciążyć stronę przeciwną kosztami procesu.

Porozmawiajmy - Zadzwoń