W przypadku, gdy sprawca szkody jest ustalony, osoba poszkodowana może wystąpić do niego z roszczeniem o naprawienie szkody. Jeżeli jednak sprawca szkody nie ulega ustaleniu, poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli szkoda powstała wskutek wykonywania czynności cywilnoprawnych. W przypadku szkód wynikających ze zdarzeń losowych, takich jak powódź, huragan czy trzęsienie ziemi, o odszkodowanie mogą ubiegać się ubezpieczeni.

Jeżeli osoba poszkodowana nie może uzyskać odszkodowania ani zadośćuczynienia od sprawcy szkody, może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do sądu. Sąd może przyznać odszkodowanie w wysokości do 10 000 zł. Odszkodowanie może być przyznane także w wyższej kwocie, jeżeli szkoda była duża, a sprawca szkody działał umyślnie.

Porozmawiajmy - Zadzwoń